`` Reglement
Agenda  
   
Kinderoptocht 09-02-2024
Grote optocht 12-02-2024
Prijsuitreiking 13-02-2024
     
 

 Reglement Optocht Comité Ospel

Doelstelling:
Het Comité stelt zich ten doel, het organiseren en het in zijn totaliteit afwikkelen van de optocht tijdens de carnaval. Het Comité zal zich strikt houden aan onderstaande punten. Voorziet het reglement in bepaalde situaties niet, dan zal het Comité een beslissing hierin nemen welke bindend is..

Punt 1 a: ( Indeling )
De deelnemers aan de optocht worden ingedeeld in de volgende categorieën:
A: Praalwagens: In deze categorie worden voertuigen ingedeeld met een vloeroppervlak van minimaal 6m2 aaneengesloten. De breedte dient minstens 150 cm. te zijn en maximaal 400 cm. De lengte dient minstens 300 cm. te zijn. De praalwagen wordt mechanisch en/of door eigen kracht voortbewogen.
B: Jeugdgroepen:  Deze categorie bestaat uit vijf of meer personen. Van deze groep dient verhoudingsgewijs    75 % niet ouder te zijn dan de leeftijd van 14 jaar (te bepalen per 1 januari van het betreffende jaar).

C: Groepjes (van twee, drie en vier personen):  Deze categorie bestaat uit groepjes van 2, 3 en 4 personen met of zonder voertuig welke niet bij de jeugd ingedeeld kan worden. De bestuurder van een eventueel voertuig behoort tot de groep. Deze groep bestaat minimaal uit 2 personen die 15 jaar of ouder zijn (te bepalen per 1 januari van het betreffende jaar).

D: Eenlingen:  Deze categorie bestaat uit 1 persoon. Daarnaast zijn deze personen 15 jaar of ouder (te bepalen per 1 januari van het betreffende jaar).

E: Overige Groepen (vijf of meer personen):  In deze categorie worden alle overige groepen ingedeeld welke niet in één van de andere categorieën ingedeeld kunnen worden. Hierbij is het gebruik van een voertuig toegestaan indien het vloeroppervlakte minder is dan 6m2. Het voortbewegen kan geschieden door mechanische kracht en/of eigen kracht.

F: Jeugd 1 t/m 4 personen:  Deze personen zijn allen niet ouder dan 14 jaar (te bepalen per 1 januari van het betreffende jaar).
Punt 1 b:
Constateert het Comité dat de indeling anders moet zijn dan bij opgave is doorgegeven, dan volgt automatisch een categorie wijziging. Het Comité zal ook bij het vertrek van de optocht toezicht houden dat één ieder in de juiste categorie mee doet. Dit zal ook aan de desbetreffende juryleden worden doorgegeven zodat zij de deelnemers in de juiste categorie kunnen beoordelen. Wijzigingen zullen door het comité zo snel mogelijk bericht worden richting de deelnemer(s) in kwestie.

Punt 1 c:
Wagens en andere voertuigen die aan de optocht deelnemen dienen dusdanig te worden gemaakt dat deze de gehele optocht, zonder moeilijkheden of enige ander probleem, kunnen volgen tot aan de ontbinding van de optocht. Daarnaast dient de bestuurder van het voertuig minimaal 16 jaar te zijn. Tevens dienen zij, waar van toepassing, aan de wettelijke normen te voldoen. (D.w.z. dat de motorvoertuigen die aan de optocht deelnemen WA verzekerd dienen te zijn, bestuurder dient in bezit te zijn van geldig rijbewijs, verkeersregels dienen stipt te worden opgevolgd, aanwijzingen van verkeersregelaars dienen tipt te worden opgevolgd, etc.). Ook dienen de voertuigen zo gemaakt te zijn dat zij geen gevaar voor de deelnemers of het publiek opleveren.
 
Punt 2: ( Jurering )
De jury, welke minstens uit vijf personen bestaat en welke zullen worden benaderd door de voorzitter van de jury,  zal letten op de volgende aandachtspunten tijdens het trekken van de optocht:
A: Het carnavaleske;
B: De actualiteit en originaliteit;
C: De stemming van de deelnemers;
D: De verzorging en afwerking;
E: De algemene indruk.
De uitspraak van de jury is bindend. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kan men deze voorleggen aan het bestuur van het optochtcomité maar nimmer aan de juryleden. De puntentelling zal het bestuur in bewaring nemen. Bekendmaking van de uitslag zal normaliter plaatsvinden op dinsdag (de dag na de optocht) op een nog nader te bepalen plaats en tijdstip.


Punt 3a: ( Prijzen / Bekers )
Per categorie zijn er in het desbetreffende jaar waarin de optocht plaats vindt, voor de eerste drie plaatsen, bekers of trofeeën beschikbaar gesteld die de deelnemers kunnen winnen. Deze mogen de deelnemers dan ook behouden. Daarnaast wordt voor elke categorie apart jaarlijks een wisselbeker beschikbaar gesteld. Deze beker wordt ieder jaar weer door de winnaar ingeleverd bij het Comité. Het Comité zal er voor zorgen dat deze beker, in overleg met de winnaar, gegraveerd wordt met naam en jaartal van de desbetreffende winnaar (de te graveren tekst door de winnaar zelf aan te leveren). Hiervoor is een extra plaatje aangebracht op de beker.  
De wisselbeker dient  in de eerste week van januari voor aanvang van de optocht  weer in het bezit te zijn van het Comité. De beker dient ingeleverd te worden bij de voorzitter van het Comité.
Indien eenzelfde groep / buurt of persoon in de categorie A, C, D of E deze beker 3 achtereenvolgende jaren wint of 5 keer behaald heeft in niet opeenvolgende jaren, mag deze groep / buurt of persoon deze wisselbeker behouden. In de jeugd categorie B en F is dit bij 2 jaar achter elkaar of in totaal 3 keer in niet opeenvolgende jaren.

Punt 3b:
Er is een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de vorm van 't Gouwe Haaze-Oer. Deze prijs wordt bepaald door het publiek die naar de voorbijtrekkende optocht staat te kijken, welke kan stemmen wie in desbetreffend jaar in aanmerking komt voor de zogenaamde publieksprijs in de navolgende categorieën:
A; Praalwagen
C; Groepjes ( van twee en drie personen )
D; Eenlingen
E; Overige Groepen.
Deze prijs is en blijft ten alle tijde een wisseltrofee. De wisselbeker dient  in de eerste week van januari voor aanvang van de optocht  weer in het bezit te zijn van het Comité. De beker dient ingeleverd te worden bij de voorzitter van het Comité. Mocht het comité aanwijzingen hebben dat er gefraudeerd wordt met stemmen, in welke vorm dan ook dan word(en) deelnemer(s) uitgesloten betreft publieksprijs.

Punt 3c:
Door Optocht Comité Ospel is er een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de vorm van 't Blinkend-j Vlikske. Deze prijs wordt bepaald door het publiek die naar de voorbijtrekkende optocht staat te kijken, welke kan stemmen wie in desbetreffend jaar in aanmerking komt voor de zogenaamde publieksprijs in de navolgende categorieën: B: Jeugdgroepen en F: Jeugd ( 1 t/m 4 personen ).
Deze prijs is en blijft ten alle tijden een wisseltrofee. De wisselbeker dient  in de eerste week van januari voor aanvang van de optocht  weer in het bezit te zijn van het Comité. De beker dient ingeleverd te worden bij de voorzitter van het Comité.

Punt 3d:
Door Optocht Comité Ospel is er een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de vorm van de Kaâkprieës. Deze prijs wordt bepaald door de jury. Alle deelnemers aan de optocht komen hiervoor in aanmerking. De jury kijkt naar de act met de meeste humor in zowel uitvoering als creatie en geven punten aan de deelnemer(s). De deelnemer(s) met de meeste punten mag de wisseltrofee in ontvangst nemen.
Deze prijs is en blijft ten alle tijden een wisseltrofee. De wisselbeker dient  in de eerste week van januari voor aanvang van de optocht  weer in het bezit te zijn van het Comité. De beker dient ingeleverd te worden bij de voorzitter van het Comité.

 

Punt 4: ( Diskwalificatie )

De deelnemers worden op het einde van de optocht geacht om door te lopen voorbij de geluidswagen van het Comité. De deelnemers worden door de voorzitter bedankt voor hun deelname. Vervolgens lopen de deelnemers door naar Aerthijsplein, daar is de ontbinding van de optocht.

Komen deelnemers NIET voorbij de geluidswagen van het Comité volgt diskwalificatie, deelnemers worden uitgesloten van jurering en vallen buiten de prijzen.


Punt 5: ( Nummer )
De deelnemers krijgen van het Comité een nummer toegewezen. Zij moeten ervoor zorgen dat dit nummer in de optocht duidelijk zichtbaar is, daar de jury hierop dient te jureren. De volgorde van de nummers is tevens de volgorde in de optocht. Mocht een groep gebruik maken van een bordjesdrager dan telt deze persoon ook mee als deelnemer in de groep.

Punt 6: ( Geluid )
Het is de deelnemers aan de optocht niet toegestaan om knalapparaten te gebruiken of op één of ander wijze geluid  ten gehore te brengen harder dan 85 dB. Deelnemers die muziek met zich meevoeren dienen er zorg voor te dragen dat dit geen hinder oplevert voor de overige deelnemers of het publiek dat langs de optochtroute staat.

Punt 7: ( Veiligheid )
Elke carnavalswagen die mee doet aan de optocht dient te zijn voorzien van een (jaarlijks) goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg.)

Het is de deelnemers aan de optocht verboden om open vuur (barbecue, stooktonnen of dergelijke) tijdens de optocht te gebruiken.

Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen brandbare of brand bevorderende en/of bij brand gevaar opleverende stoffen op de carnavalswagen aanwezig zijn, anders dan in de tank van de aggregaat.

Het is niet toegestaan schadelijke en/of milieuonvriendelijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest mee te voeren in de optocht. Tevens dient bij elke groep die gebruik maakt van een aggregaat een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg.) mee te voeren in de nabijheid van dit aggregaat.

Elke carnavalswagen waar personen op staan die hoog boven de optocht uit komen dienen voor de veiligheid van deze personen een ladder bij zich te hebben. Verder moet de carnavalswagen voorzien zijn van een deugdelijke valbeveiliging. Deze valbeveiliging moet aangebracht zijn vanaf 1 mtr hoogte, gemeten vanaf de grond.

Het Optocht Comité zorgt voor een goede doorgang op de route, tot 4 mtr. hoogte garandeert het Comité een veilige doortocht. Dit geldt voor lantaarnpalen en bomen. Is de carnavalswagen hoger dan 4 mtr, zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk. Het Comité is niet verantwoordelijk voor schade aan carnavalswagens, dit geldt zowel voor, tijdens als na de optocht.
Het meevoeren of bij zich hebben van vuurwerk is in het algemeen en in zijn totaliteit niet toegestaan.
Voorts dient elk carnavalswagen c.q. grote groep een EHBO verbandkoffer bij zich te hebben om bij calamiteiten te kunnen voorzien in eerste hulp. Het comité heeft, tijdens het trekken van de optocht tot aan de ontbinding, twee personen beschikbaar wanneer hulp wenselijk is, deze personen kunnen helpen. Indien nodig worden er hulpdiensten opgeroepen via 112.
# Worden deze veiligheidsregels niet in acht gehouden dan heeft het Optocht Comité het recht om de desbetreffende optochtdeelnemer(s) uit de optocht te weigeren of te verwijderen. Zij dingen dan niet meer mee met de prijzen.
TIP:  Jeugd moet capabel zijn deel te nemen, bij jongeren tot bijv. 10 jaar mag langs de kant een volwassenen meelopen om toezicht te houden. Deze volwassenen telt niet mee als deelnemer en mag dus ook geen deel uit maken van de act/uitvoering.

Punt 8: ( Deelnemers Algemeen. )
De deelnemers aan de optocht dienen voornamelijk uit inwoners van Ospel te bestaan.
De regels die hiervoor gelden zijn:
A cat. Praalwagens:  ± 80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel.
B cat. Jeugdgroepen vanaf 5 personen:  ±  80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel.
C cat. Groepjes 2, 3 en 4 personen (vanaf 15 jaar):
* Bij 2 personen moet 1 persoon woonachtig zijn in Ospel.
* Bij 3 en 4 personen moet dit bestaan uit 2 deelnemers welke woonachtig zijn in Ospel.
D cat. Eenlingen:  Bestaat alleen maar uit inwoners van Ospel.
E cat. Overige groepen: ± 80 % van de deelnemers bestaat uit inwoners van Ospel.
F cat. Jeugd 1 tot 4 personen (t/m 14 jaar):
*Eenling moet woonachtig zijn in Ospel.  
*Bij groepje 2 of 3 personen moet 1 persoon inwoner zijn van Ospel.
*Bij groepje 4 personen moeten er 2 of meer inwoners van Ospel zijn.

Deelnemers aan de optocht welke aan bovenstaande voorwaarden (punt 7) niet voldoen kunnen wel deelnemen aan de optocht, maar dingen niet mee in de prijzen. Het Comité zal voor, tijdens en na de optocht hierop toezien.

Punt 9a: ( Milieu & Algemeen gedrag )
Het is de deelnemers aan de optocht niet toegestaan om grind, zand, stro, turf, mest of iets dergelijks (bij wet verboden) te verspreiden. Mocht dit voorkomen dan vallen ze buiten de prijzen en is/ zijn deelnemer(s) zelf verantwoordelijk tbv opruimkosten.

punt 9b.
Verspreiden van scherpe voorwerpen (zoals glas) is niet toegestaan.                                                                    Het is wel toegestaan, mits in beperkte mate, om originele confetti of serpentines (alleen papier) te gebruiken in de optocht ter bevordering van de sfeer. Voorts mag men ook gebruik maken van snoepgoed. Enkel de prinsenwagen van carnavalsvereniging De Vlikkestaekers mag snoepgoed strooien, mits deze de laatste deelnemer van de optocht is en alleen in achterwaartse richting zodat  dit geen hinder en/of gevaarzitting veroorzaakt voor de toeschouwers die staan te kijken naar de optocht of deelnemers aan de optocht dan wel anderen. De overige groepen en deelnemers mogen, indien zij snoepgoed bij zich hebben, dit alleen maar uitdelen.

Punt 10: ( Aansprakelijkheid )
Eenieder die deelneemt aan de optocht, doet dat op eigen risico en verantwoordelijkheid. Het Optocht Comité Ospel is niet aansprakelijk voor ongelukken etc. voor, tijdens of na de optocht                                                      Het comité adviseert de deelnemers meer dan dringend om het volledige reglement duidelijk kenbaar te maken aan alle deelnemers binnen een nummer. Elke groep c.q. deelnemer aan de optocht dient zelf de noodzakelijke maatregelen hierin te nemen. Het optochtcomité aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor/ door deelnemers gelede schade en/ of ongevallen alsmede voor/ door deelnemers aan derden toegebrachte schade.

Punt 11: ( Tolerantie )
Het in de optocht meevoeren van opschriften en afbeeldingen of het uitbeelden van aanstootgevende onderwerpen als mede gedrag of andere dingen welke kwetsend zijn voor personen, zijn niet toegestaan. Aanstootgevende en/ of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen of gedragingen mogen niet deelnemen aan optocht.

Punt 12: ( Dieren )
Het in de optocht meevoeren van levende dieren is niet toegestaan.

Punt 13: ( Diversen )
Aanwijzingen van de politie of verkeersregelaars of welke anderszins van (bevoegde) personen afkomstig zijn en/of noodzakelijk zijn , vóór of tijdens of na de optocht, dienen strikt nageleefd te worden, evenals de aanwijzingen van het Comité. Bij calamiteiten in of buiten de optocht moet men hulpverlening plaats bieden. Men dient zich dan uiterst rechts op te stellen in looprichting van de optocht, om aan de linkerzijde plaats te bieden aan de hulpverlenende instanties. De politie, brandweer, ambulancepersoneel, EHBO-ers, hulpverleners, het Comité, etc., is ten alle tijden bevoegd om deelnemers uit de optocht te verwijderen.

Punt 14: ( Drank & Drugs)
Het is de deelnemers aan de optocht verboden om in beschonken toestand aan de optocht deel te nemen. Voorts wil het comité erop wijzen dat het verboden is om alcoholhoudende drank of andere drugs  te gebruiken voor en tijdens de optocht.

Punt 15: ( Overige Bepalingen )
Niet naleving van dit reglement kan tot uitsluiting leiden. Het staat het Comité ten alle tijden vrij om deelnemers o.g.v. dit reglement uit te sluiten indien sprake is van overtreding van het reglement dan wel anderszins. Over de uitsluiting valt niet te discussiëren en aanwijzingen van het Comité dienen per direct opgevolgd te worden.


Gewijzigd d.d. 11-12-2023

Optocht Comité Ospel
Klaproosstraat 14
6035 BG Ospel

www.optochtcomiteospel.nl
info@optochtcomiteospel.nl
KvK-nr. 40176322
 

Drukfouten voorbehouden.